Niet voldoen aan de geschiktheidseisen bij een aanbesteding maar toch willen meedingen naar de opdracht?

Indien een inschrijver niet zelfstandig voldoet aan de geschiktheidseisen bij een aanbesteding kan een beroep op de bekwaamheid en/of de draagkracht van een derde uitkomst bieden.

Een aanbestedende dienst formuleert in haar bestek geschiktheidseisen om te kunnen bepalen of een inschrijver in staat is om de opdracht uit te voeren. Geschiktheidseisen hebben altijd betrekking op de inschrijver en niet op de inschrijving. Een inschrijver dient tenminste aan de geformuleerde geschiktheidseisen te voldoen. Voldoet hij hieraan niet dan zal hij worden uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding.

Geschiktheidseisen zijn eisen met betrekking tot de financiële en economische draagkracht en eisen met betrekking tot de technische en/of beroepsbekwaamheid.

Als een aanbestedende dienst een van de voorgaande eisen stelt aan de geschiktheid van een inschrijver dan dienen deze eisen in verhouding tot de opdracht te staan. Zij mogen met andere woorden niet disproportioneel zijn. De geschiktheidseisen mogen ook niet voor verschillende uitleg vatbaar zijn, zij moeten objectief zijn en de eisen moeten vooraf bekend worden gemaakt aan de inschrijvers.

Indien een inschrijver zelf niet voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen bij een aanbesteding kan hij toch deelnemen aan de aanbesteding. Hij kan namelijk een beroep doen op de bekwaamheid of de draagkracht van derden en zodoende toch voldoen aan de geschiktheidseisen.

Voor een geslaagd beroep op de bekwaamheid of de draagkracht van een derde is de juridische aard van de banden met deze (rechts-)persoon niet belangrijk. Voldoende is dat de inschrijver voldoende aantoont dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de betreffende opdracht noodzakelijke middelen.

In de nationale jurisprudentie over dit onderwerp wordt steeds verwezen naar de rechtspraak van het Hof van Justitie voor de Europese Unie onder meer naar HvJEU23 september 1999 zaak C-176/98 (Holst Italia) en HvJEU 18 maart 2004, zaak C-314/01(Siemens Österreich). Uit deze Europese jurisprudentie volgt dat een beroep op de kennis en ervaring van derden is toegestaan indien de inschrijver kan aantonen voor de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk over de bekwaamheden van die derden te kunnen beschikken.

Op welke wijze kan een inschrijver aantonen dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de bekwaamheid en/of de draagkracht van een derde? Indien het bestek niet anders voorschrijft is het in de meeste gevallen voldoende dat de inschrijver een verklaring overlegt van de derde op wiens bekwaamheid en/of draagkracht hij een beroep doet. Hiermee voldoet de inschrijver alsnog aan de geschiktheidseisen en kan hij inschrijven op de aanbesteding en voor gunning in aanmerking komen.

Heeft u aanvullende vragen over dit onderwerp of wenst u advies, neem dan contact op met mr. Dorena Gulpers