Aanbestedingsrecht
Ik verplaats me automatisch in de ondernemer.

AANBESTEDINGSRECHT

Veelgestelde vragen over aanbesteding en aanbestedingsrecht

Wat is een aanbesteding?

Aanbesteden is het in de markt zetten van een (overheids)opdracht. Ondernemers kunnen daarop inschrijven door een offerte in te dienen (de inschrijving). Boven een bepaalde drempelwaarde zijn overheidsinstellingen verplicht een opdracht aan te besteden en moeten ze ook een van de voorgeschreven aanbestedingsprocedures volgen. Commerciële instellingen hebben die verplichting niet, maar besteden hun opdrachten steeds vaker aan. Zij organiseren steeds vaker een procedure van offertevergelijking die het karakter heeft van een aanbesteding en waarop de aanbestedingsregels van toepassing kunnen zijn.

Waarom zou je aanbesteden?

Bij een aanbesteding gaan inschrijvers met elkaar in concurrentie. Zo kunnen opdrachtgevers voor de laagste prijs of de economisch meest voordelige inschrijving kiezen op basis van de prijs-kwaliteitverhouding. Een ander doel van aanbesteden is om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Wie is verplicht om een opdracht aan te besteden?

In de Europese regelgeving staat welke overheidsinstanties opdrachten moeten aanbesteden. Dit noemen we aanbestedende diensten. De Algemene Richtlijn noemt:

 • de Staat en zijn territoriale lichamen, zoals gemeenten en provincies;
 • publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door één of meerdere van deze lichamen of instellingen, denk aan academische ziekenhuizen en universiteiten;
 • nutssectoren (zoals elektriciteit, water).

Wanneer moet een overheidsinstantie Europees aanbesteden?

Europees aanbesteden is sinds 1 januari 2012 verplicht bij contractwaardes vanaf de volgende bedragen.

Centrale Overheid
Werken € 5.000.000
Diensten en leveringen € 130.000

Decentrale overheid en publiekrechtelijke instellingen
Werken € 5.000.000
Diensten en leveringen € 200.000

Deze drempelbedragen zijn exclusief btw.

Bij een opdracht met een waarde lager dan deze drempelwaarde is een overheidsinstantie nu (nog) niet verplicht om europees aan te besteden. Toch gebeurt dat vaak wel op grond van het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Zodra een overheidsinstantie een aanbestedingsprocedure start, vrijwillig of verplicht, dan is zij ook verplicht alle beginselen van het aanbestedingsrecht in acht te nemen.

Wat zijn de beginselen van het aanbestedingsrecht?

Bij aanbestedingen gelden drie beginselen en wel gedurende het gehele aanbestedingsproces. Als er een geschil is, wordt het handelen van aanbestedende dienst daaraan getoetst.

 • Het gelijkheidsbeginsel, op grond waarvan aanbestedende diensten verplicht zijn alle inschrijvers gelijk te behandelen;
 • Het transparantiebeginsel, dat meebrengt dat de gehele aanbestedingsprocedure transparant en controleerbaar moet zijn;
 • Het objectiviteitsbeginsel, dat vereist de aanbestedende dienst objectief optreedt en op inhoud controleerbaar is.

Welke aanbestedingsprocedures zijn er?

Er bestaan verschillende aanbestedingsprocedures:

 • Openbare procedure
 • Niet-openbare procedures
 • Onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging
 • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
 • Concurrentiegerichte dialoog

De twee eerste, de openbare aanbesteding en de niet-openbare aanbesteding zijn het bekendst. Hoewel de term niet-openbaar anders doet vermoeden, mag iedere potentiële kandidaat gewoon inschrijven op een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Het verschil bestaat uit de te volgen procedure. In geval van de niet-openbare aanbesteding mag de daadwerkelijke offerte pas worden ingediend wanneer de inschrijver voldoet aan de selectie-eisen. De niet-openbare procedure wordt ook wel een aanbesteding met voorafgaande selectie genoemd.

Andere bronnen van informatie

Lees meer over aanbestedingsrecht op de volgende sites.
Wikipedia
De Rijksoverheid
Europa Decentraal

Nog meer vragen?

Neem voor meer antwoorden en aanvullende informatie contact op met advocaat aanbestedingsrecht mr. Dorena Gulpers.

Reacties zijn gesloten.